Zaseg vozila

Zaseg vozila

V praksi je opaziti porast zasegov vozil s strani policije, predvsem zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Ali veste, da postane vaše vozniško dovoljenje neveljavno, če v predvidenem roku, ki je naveden na zdravniškem spričevalu oz. do datuma veljavnosti, ki je naveden na samemu vozniškem dovoljenju (dokumentu), ne opravite naložene obveznosti in pridobite novo vozniško dovoljenje pri upravni enoti?

Voznikom lahko zdravnik medicine dela, prometa in športa odredi, da morajo v določenem roku ponovno opraviti zdravniški pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. V primeru, da voznik predpisanega pregleda ne opravi pravočasno in posledično zdravniškega spričevala ne predloži upravni enoti za izdajo novega vozniškega dovoljenja, vozniško dovoljenje ni več veljavno. V primeru policijske kontrole sledi zaseg vozila.

Kdaj vam policija lahko zaseže vozilo?

Kdaj vam grozi zaseg vozilo?

Kdaj vam policija lahko zaseže vozilo?

Vozilo se zaseže pri storitvi hujšega prekrška:

 1. če je voznik v zadnjih dveh letih najmanj 3x pravnomočno kaznovan za prekršek:
  • prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
  • prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
  • vožnje pod vplivom alkohola,
  • vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
  • odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja;
 2. če se storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;
 3. če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oz. prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
 4. če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja;
 5. vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi;
 6. vožnja z vozniškim dovoljenjem tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi, katerega veljavnost je potekla, če je pogoj za podaljšanje njegove veljavnosti predložitev veljavnega zdravniškega spričevala, potrdila o dodatnem usposabljanju voznika začetnika ali potrdila o dodatnem usposabljanju voznika. [1]

Za hujši prekršek se šteje:

 1. prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj 3 kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;
 2. vožnja z vozniškim dovoljenjem tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, katerega veljavnost je potekla, če je pogoj za podaljšanje njegove veljavnosti predložitev veljavnega zdravniškega spričevala, potrdila o dodatnem usposabljanju voznika začetnika ali potrdila o dodatnem usposabljanju voznika, ki ga vozi voznik v času prekrška;
 3. vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, ali
 4. vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja.[2]

Kakšen je postopek po zasegu vozila?

Policija zoper storilca prekrška vloži obdolžilni predlog pri pristojnem sodišču, kjer nato steče redni sodni postopek v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) glede zaseženega vozila. Policija bo vozniku očitala prekršek po 56. členu Zakona o voznikih (ZVoz-1), pri čemer je višina globe odvisna od tega ali npr. je vozniku morda prepovedana vožnja motornih vozil ali morda zgolj ni opravil obveznosti za podaljšanje vozniškega dovoljenja, itd..

Storilec prekrška je običajno zaslišan pred sodiščem, kjer ustno poda svoj zagovor.

V postopku pred sodiščem se lahko zasliši tudi lastnika zaseženega vozila ter morebitne priče, ki jih predlaga policija oz. sam storilec.

Če je storilec storil še kakšen drug prekršek, je tudi ta lahko predmet sodnega postopka.

Ali se zaseženo vozilo vrne storilcu? [3]

Sodišče bo v postopku zasega vozila presojalo in ugotavljalo okoliščine kot so predkaznovanost, težo storjenega prekrška ter odnos storilca do prekrška. Sodišče bo moralo oceniti možnost ponovnega izvrševanja cestnoprometnih prekrškov ter s tem ogrožanja zdravja in življenja ljudi. [4]

Kdaj se zaseženo vozilo vrne storilcu? [5]

Vozilo sodišče vrne s pisno odredbo, če presodi, da so za to izpolnjeni pogoji.

Kolikšen bo končni strošek?

Storilec mora poleg globe, ki je odvisna od storjenega prekrška in sodne takse, poravnati še strošek avtovleke, hrambe ter vrnitve vozila. Višina stroškov je posledično odvisna od trajanja sodnega postopka in tudi tipa vozila.

Ali se je mogoče izogniti globi?

ZP-1 določa, da se sme izreči opomin, če je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe oziroma sodbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oziroma popravil ali povrnil povzročeno škodo. Iz navedenega je moč razbrati, da so v primeru prekrška zaradi vožnje s “pretečenim vozniškim dovoljenjem” izpolnjeni pogoji za izrek opomina, v kolikor storilec pred izrekom sodbe, opravi zdravniški pregled ter podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja pri upravni enoti. Temu sledi tudi sodna praksa.

Zaseg vozila ima lahko v primeru neskrbnega ali napačnega ravnanja v postopku za posledico uničenje vozila. Zato, če niste vešči postopkov, jih ne razumete, ne prepuščajte zadev naključju, ampak si priskrbite ustrezno strokovno pomoč. Kontaktirajte nas!

Vozilo

Ne sprašujte se, VPRAŠAJTE NAS!


[1] 1. odstavek 23. člena ZPrCP;

[2] 4. odstavek 23. člena ZPrCP;

[3] Ob predpostavki, da je storilec tudi lastnik vozila;

[4] Odločba Up-431/17-17 z dne 5. 11. 2020 (https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-up-431-17-z-dne-5-11-2020/);

[5] Ob predpostavki, da je storilec tudi lastnik vozila;1 Comment

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja