Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Prvi del objave o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja preberite v naši predhodni objavi.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Vozniku, ki v obdobju dveh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk[1] oz. voznik začetnik 7 kazenskih točk[2] v cestnem prometu, sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk.[3]

Sodišče izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja po uradni dolžnosti na podlagi obvestila Ministrstva za pravosodje, ki je pristojno za vodenje evidence kazenskih točk v cestnem prometu.[4]

Storilec lahko nato v roku 15 dni od pravnomočnosti vloži predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.[5] Sklep postane pravnomočen po poteku 8 dnevnega pritožbenega roka, v kolikor pritožba ni vložena.

Pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče upošteva osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek in okoliščine, v katerih je storil prekršek, ter na tej podlagi oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in da bo izpolnil obveznosti po zakonu o voznikih. Za ugotovitev teh okoliščin lahko sodišče razpiše narok, na katerega povabi storilca. Če storilec na narok ne pride in izostanka ne opraviči, se šteje, da je predlog umaknil, o čemer mora biti v vabilu poučen.[6]

Predlogu je potrebno priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.[7]

Kontrolne zdravstvene preglede opravljajo pooblaščeni izvajalci, seznam se nahaja tukaj.

V kolikor sodišče predlogu za odlog izvršitve ugodi, storilcu izreče preizkusno dobo v trajanju od 6 do 24 mesecev[8] ter naloži dodatne obveznosti, ki izhajajo iz zdravniškega spričevala.

Dodatne obveznosti so lahko:

  • udeležba voznika v edukacijskih delavnicah,
  • udeležba voznika v psihosocialnih delavnicah,
  • udeležba voznika v standardiziranem programu zdravljenja odvisnosti ali
  • udeležba na tečaju varne vožnje.

V kolikor gre za prekrške z vožnjo pod vplivom alkohola, vožnjo pod vplivom drog ali npr. prekršek odklonitve strokovnega pregleda, se v večini primerov naloži obisk edukacijskih delavnic v trajanju 6 pedagoških ur.

V primeru prekrška oz. prekrškov prehitre vožnje je praviloma naložena obveznost tečaja varne vožnje. 

Glede na okoliščine samega prekrška oz. prekrškov pa ni možno izključiti, da se sodišče ne bo odločilo za naložitev večih obveznosti hkrati npr. edukacijske delavnice ter tečaj varne vožnje. Čeprav take situacije so v praksi zelo redke.

Storilec mora sodišču v roku 15 dni po prejemu sklepa posredovati potrdilo o vključitvi v ustrezen progam oz. tečaj, ter nato v določenem roku oz. v času teka preizkusne dobe opraviti naloženo obveznost.

Neenak položaj storilcev

Sodišče ima pri odločanju o odmeri preizkusne dobe diskrecijsko pravico, kateri storilec ne more ugovarjati.

Zoper sklep s katerim sodišče odloži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in tako določi trajanje preizkusne dobe ni pravnega sredstva (ni pritožbe).

Kaj to pomeni?

Nihče vam ne more vnaprej povedati koliko mesecev bo znašala vaša preizkusna doba glede na vaše izkušnje v prometu, predkaznovanost, število prekrškov in težo prekrškov. Iz tega vidika je zelo pomembno, da se v predlogu za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja jasno in natančno ter ustrezno obrazloženo predstavijo vse olajševalne ter druge okoliščine prekrška, s čemer se poizkusi doseči čim krajšo preizkusno dobo.

V praksi je opaziti neenak položaj storilcev pri izreku oz. določitvi dodatnih obveznosti, ki jih mora opraviti storilec. Sodišče v večini primerov določi, da je potrebno opraviti naloženo obveznost v času preizkusne dobe, ni pa to nujno ali pravilo. Sodišče lahko naloži, da se mora storilec udeležiti programa v roku 3 mesecev po prejetju sklepa, kar je v normalnih okoliščinah v večini primerov izvedljivo, vendar so sodišča očitno spregledala trenutno epidemiološko situacijo, ki ne omogoča izvajanja npr. edukacijskih delavnic dlje časa. Iz tega razloga se v praksi pojavlja ogromno težav in nepotrebnih pozivov, administrativnega dela, s prošnjami za podaljševanje v sklepu določenih rokov.

Menimo, da bi zadostovalo, da je storilec dolžan dodatne obveznosti opraviti v času preizkusne dobe oz. se ta rok lahko podaljša v primeru izrednih okoliščin v zvezi s katerimi storilec predloži ustrezna dokazila. V trenutnih razmerah, ki so vsem znane bi sodišča nedvomno morala upoštevati, da nalaganje kratkih rokov oz. kakršnihkoli rokov, ki so krajši od 6 mesecev, ni primerno.

Omeniti moramo še situacijo storilcev, ki se znajdejo v več mesečnem, celo leto dolgem rednem prekrškovnem postopku pred sodiščem oz. sodišči, katerim je na koncu izrečena stranska sankcija kazenskih točk, za katere je predvideno prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ne glede na to, da je sodišče vrnilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, sodišča v večini primerov ne upoštevajo trajanja celotnega postopka pri odmeri trajanja preizkusne dobe.

Iz navedenega sledi, da sodišče pri odmeri trajanja preizkusne dobe ne upošteva vseh olajševalnih okoliščin in tako odmerja daljšo preizkusno dobo, kot je določena v samem zakonu – 24 mesecev. V praksi je vedno več primerov, ko redni sodni postopek v zvezi s prekrškom traja več kot eno leto, storilec pa je prejel vrnjeno začasno odvzeto vozniško dovoljenje v roku 1-2 mesecev od storitve prekrška. To pomeni, da bo storilec že krepko več kot eno leto v “neformalni preizkusni dobi”, sodišče pa mu bo nato v sklepu odmerilo dodatno leto preizkusne dobe, s čemer bo le-ta popolnoma nesorazmerno in diskriminatorno obravnavan v primerjavi z drugimi storilci, pri katerih je sodišče postopalo v razumnih rokih.


Primer iz prakse

Storilec je po 14 mesecih od poteka preizkusne dobe ponovno storil prekršek za katerega mu je bilo izrečenih 18 kazenskih točk ter posledično prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, ali mu sodišče ponovno izreče preizkusno dobo?

Ne – t.i. veriženje preizkusne dobe oz. odložitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni dovoljeno[9]. Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se zavrže, če od dneva poteka preizkusne dobe, določene z zadnjim sklepom o odložitvi prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja še nista minili 2 leti.[10]

V kolikor storilec v času preizkusne dobe ne stori hujšega prekrška, za katerega so mu bile izrečene 3 kazenske točke ali več in opravi vse naložene obveznosti, sodišče po uradni dolžnosti po poteku 1 leta od poteka preizkusne dobe izda sklep s katerim odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši.[11]

Po pravnomočnosti dokončne odločitve se iz skupne evidence kazenskih točk izbrišejo vse vpisane kazenske točke, razen kazenskih točk, ki so storilcu, kateremu se prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši, izrečene za prekrške, storjene v preizkusni dobi in po preteku preizkusne dobe.[12]

Storilec je med trajanjem preizkusne dobe »priletel« na radar in prejel plačilni nalog, s katerim so mu bile izrečene tudi 3 kazenske točke. Storilec je plačal globo. Čez nekaj časa je prejel sklep s katerim mu je bil preklican odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in posledično izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Storilec se je na prejeti sklep pritožil in v pritožbi navedel, da prekršek zelo obžaluje ter, da vozniško dovoljenje nujno potrebuje zaradi svoje zaposlitve ter družinskih obveznosti. Storilec je upal, da mu bo dalo sodišče še eno priložnost.

Sodišče v postopku odločanja o preklicu odloga izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne presoja okoliščin storjenega prekrška, za katere so bile storilcu izrečene kazenske točke. Sodišče za to nima podlage. V postopku odločanja o preklicu odloga izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se ugotavlja le dejstvo, da so bile storilcu v evidenco pravnomočno vpisane kazenske točke. Prav tako v postopku niso pomembe subjektivne okoliščine nujnosti posedovanja vozniškega dovoljenja.[13]

Na tem mestu je primerno opozoriti na t.i. “družinske prekrške”,  ko storilec v preizkusni dobi ni storil prekrška, vendar ga je storila bližnja oseba z njegovim vozilom, storilec pa je kot lastnik vozila prejel plačilni nalog. Globo je nato v 8 dnevnem roku poravnala bližnja oseba (ki je sicer storila prekršek), na organ, ki je izdal plačilni nalog pa je morda tudi naslovila dopis, da je prekršek storila ona. Kazenske točke bodo ne glede na to kdo je globo plačal, vpisane tistemu, na kogar se glasi plačilni nalog – v tem primeru na lastnika. Potrebno je ravnati v skladu s pravnim poukom – v roku 8 dni od prejema plačilnega naloga vložiti ZAHTEVO ZA SODNO VARSTVO, v kateri se mora lastnik vozila razbremeniti odgovornosti na način, da dokaže, DA NI VOZIL VOZILA in da se mora postopek o prekršku uvesti zoper tistega, ki je vozil. To pa lahko LASTNIK VOZILA dokazuje tudi z izjavo “uporabnika” vozila v času prekrška. Nikakor pa se v tem primeru NE SME plačati globa, saj plačilo pomeni PRIZNANJE PREKRŠKA tistega, na katerega se plačilni nalog glasi. Storilcu bo sicer zaradi dejstva, da so bile v njegovo evidenco vpisane kazenske točke, izrečen preklic odloga izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.[14]

Pri reševanju prekrškovnih postopkov je potrebna posebna previdnost, saj lahko le trenutek nepazljivosti za storilca pomeni odvzem vozniškega dovoljenja oz. prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Potrebno je biti pozoren na vsebino izrekov sklepov v prekrškovnih postopkih ter na spoštovanje vseh zakonsko predpisanih ter s sklepi določenih rokov. Velikokrat se prekrškovni postopki podcenjujejo oz. ne štejejo za “pomembne”, kar v praksi posameznika lahko stane zaposlitve, njegovega edinega dohodka, saj nam je vsem znano, da je vozniško dovoljenje danes že skoraj ena osnovnih zahtev pri zaposlovanju. Če ne drugega, ponovno opravljanje vozniškega izpita ni “mačji kašelj”, ki je hkrati tudi večji finančni zalogaj. Na drugi strani še vedno preveč posameznikov meni, da so vešči sodnih postopkov in se stvari lahko uredijo na lahek način, s preprostim dopisom in se o svojih pravicah, predvsem pa obveznostih ter rokih ne pozanimajo.

Če niste vešči postopkov, jih ne razumete, SMO ZATO TUKAJ MI – kontaktirajte nas.


[1] 3. odstavek 22. člen ZP-1;

[2] 26. člen ZPrCP;

[3] 3. odstavek 22. člen ZP-1;

[4] 202. č člen ZP-1;

[5] 2. odstavek 202. d člen ZP-1;

[6] 7. odstavek 202. d. člen ZP-1;

[7] 3. odstavek 202. d. člen ZP-1;

[8] 1. odstavek 202. d. člen ZP-1;

[9] VSC Sklep EPVDp 83/2020 z dne 13. 11. 2020;

[10] 4. odstavek 202.d člen ZP-1;

[11] 1. odstavke 202.e člena ZP-1;

[12] 5. odstavek 202.d člen ZP-1;

[13] VSC Sklep EPVDp 82/2020 z dne 13. 11. 2020, VSC Sklep EPVDp 59/2020 z dne 28. 8. 2020, VSC Sklep EPVDp 45/2020 z dne 11. 8. 2020, VSC Sklep EPVDp 20/2020 z dne 19. 5. 2020;

[14] VSC Sklep EPVDp 60/2020 z dne 8. 9. 2020.

Prvi del objave o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja preberite v naši predhodni objavi.

 
Kdo začasno odvzame vozniško dovoljenje

Ne sprašujte se, VPRAŠAJTE NAS!

 

2 komentarja

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja