Odpovedni rok

ODPOVEDNI ROK

V praksi opažamo, da še vedno pogosto prihaja do zmotnih interpretacij, »posploševanj« in posledično do sporov iz naslova pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Zakaj je pomembo vprašanje dolžine odpovednega roka?

 • vseh delavčevih pravic iz delovnega razmerja,
 • višine zadnje plače,
 • višine regresa,
 • odmere neizkoriščenega letnega dopusta,
 • višine odpravnine.

Odpovedni rok je potrebno upoštevati pri vsaki REDNI ODPOVEDI pogodbe o zaposlitvi tako na strani delodajalca (iz poslovnega razloga, razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga), kot tudi na strani delavca.

MINIMALNI ODPOVEDNI ROKI

Najkrajši odpovedni roki so določeni v 94. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Pri odpovedi s strani delodajalca:

Odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela: 7 dni.

Pri redni odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok:

 • do enega leta zaposlitve 15 dni,
 • od 1 do 2 let zaposlitve 30 dni.

Nad 2 leti zaposlitve narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ do 60 dni. Primer: odpovedni rok pri delavcu, ki je zaposlen polnih 5 let znaša 38 dni (po določenih drugačnih pravnih stališčih lahko tudi 40 dni).

V primeru nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.

Odpoved zaradi krivdnega razloga: 15 dni.

Pri odpovedi s strani delavca:

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok:

 • do enega leta zaposlitve 15 dni,
 • od enega leta zaposlitve 30 dni.

S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 60 dni.

Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi (ne glede na to, če je naslednji dan npr. sobota).

Možna je tudi sklenitev sporazuma o skrajšanju odpovednega roka, z izplačilom ustreznega nadomestila zanj. Sporazum mora biti sklenjen v pisni obliki (96. člen ZDR-1).

V kolikor delavec in delodajalec nista dogovorila ustreznega nadomestila za skrajšanje odpovednega roka, potem ima delavec pravico do odpovednega roka.[1]

Pogodbo o zaposlitvi je možno odpovedat tudi v času bolniškega staleža. Delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, in je ob poteku odpovednega roka v bolniškem staležu, preneha delovno razmerje z dnem, ko se delavec vrne na delo oz. bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom 6 mesecev po izteku odpovednega roka.

V primeru morebitnih specifičnih vprašanj na temo odpovednega roka in odpovedi pogodbe o zaposlitvi, nas kontaktirajte!


Imate vprašanje za nas?

V primeru morebitnih specifičnih vprašanj na temo odpovednega roka in odpovedi pogodbe o zaposlitvi, nas kontaktirajte!


[1] VDSS sodba in sklep Pdp 1122/2011;

Povzetek specialnih določb odpovednih rokov po kolektivnih pogodbah

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti[1]

Delavec, ki je pri delodajalcu zaposlen več kot 25 let ima odpovedni rok 70 dni.

Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva[2]

V primeru, da delavec pisno odpove pogodbo o zaposlitvi, znaša odpovedni rok en mesec.

Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije[3]

V primeru, da delavec pisno odpove pogodbo o zaposlitvi, odpovedni rok ne sme biti daljši od treh mesecev.

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami[4]

Delavec, ki je pri delodajalcu zaposlen več kot 25 let, ima v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga odpovedni rok 60 dni.

Kolektivna pogodba za lesarstvo[5]

Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, je odpovedni rok:

 • 30 dni za delavce na delovnih mestih I. do III. stopnje zahtevnosti,
 • 60 dni za delavce na delovnih mestih IV. in višje stopnje zahtevnosti.

Kolektivna pogodba grafične dejavnosti[6]

V primeru, da delavec pisno odpove pogodbo o zaposlitvi, znaša odpovedni rok 30 dni, razen če je drugače določeno s pogodbo o zaposlitvi.

Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije[7]

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok:

 • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
 • od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

Nad 2 leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni. Navedena omejitev velja tudi za delavce, ki so pri delodajalcu zaposleni nad 25 let.

Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti[8]

Odpovedni rok znaša v primeru, da delavec pisno izjavi, da želi, da mu preneha delovno razmerje:

 1. za delavce I., II. in III. skupine – en mesec,
 2. za delavce IV. in V. skupine – dva meseca,
 3. za delavce VI. skupine – tri mesece,
 4. za delavce VII., VIII. in IX. skupine – štiri mesece.

Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije[9]

Če pogodbo o zaposlitvi odpoveduje delavec, je odpovedni rok 1 (en) mesec, če s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali pogodbo o zaposlitvi ni drugače določeno.

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je odpovedni rok najmanj:

 • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
 • od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni,
 • nad dve leti zaposlitve in do vključno 20 let pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni,
 • nad 20 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 65 dni,
 • nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni,
 • nad 30 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 100 dni in
 • nad 35 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 120 dni.

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa[10]

V primeru, ko delodajalec odpoveduje pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, se upoštevajo naslednji odpovedni roki:

 • 45 dni, če ima delavec manj kot pet let delovne dobe pri delodajalcu,
 • 60 dni, če ima delavec najmanj pet let delovne dobe pri delodajalcu,
 • 75 dni, če ima delavec najmanj 15 let delovne dobe pri delodajalcu,
 • 120 dni, če ima delavec najmanj 25 let delovne dobe pri delodajalcu.

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji[11]

Če preneha delovno razmerje po volji delavca in ni sporazumnega dogovora, znaša odpovedni rok:

 • za delavce I., II. in III. skupine zahtevnosti – 1 mesec,
 • za delavce IV. in V. skupine zahtevnosti – 2 meseca,
 • za delavce VI. skupine zahtevnosti – 3 mesece,
 • za delavce VII. in VII./2 skupine zahtevnosti – 4 mesece,
 • za delavce VIII. skupine zahtevnosti – do 6 mesecev.

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije[12]

Odpovedni rok znaša za delavce, ki so razporejeni v:

 • I., II, in III. tarifno skupino največ 1 mesec,
 • IV. in V. tarifno skupino največ 2 meseca,
 • VI. in VII. tarifno skupino največ 3 mesece,
 • VIII. tarifno skupino največ 4 mesece,
 • IX. tarifno skupino največ 5 mesecev.

Kolektivna pogodba za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa[13]

Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, je odpovedni rok 30 dni.

Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi[14]

Odpovedni rok znaša za zaposlene, ki so razporejeni:

 • v III. tarifno skupino največ 1 mesec,
 • v V. tarifno skupino največ 2 meseca,
 • v VI. in VII. tarifno skupino največ 3 mesece.

Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije[15]

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok za delavce, ki imajo:

 • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
 • od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni,
 • nad 2 leti in do 15 let zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve za 2 dni,
 • nad 15 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni,
 • nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 120 dni.

Vsem, ki so v trenutku odpovedi vključeni v ODPZ, se jim odpovedni rok podaljša za dodatnih 30 dni.

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji[16]

Dolžina odpovednega roka:

 • za delavce I., II. in III. skupine zahtevnosti 1 mesec,
 • za delavce IV. in V. skupine zahtevnosti 2 meseca,
 • za delavce VI. in VII. Skupine zahtevnosti 3 mesece,
 • za delavce VIII. in IX. Skupine zahtevnosti 4 mesece.

Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji[17]

Če preneha delovno razmerje po volji zdravnika, znaša odpovedni rok 3 mesece.

Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost[18]

Če preneha delovno razmerje po volji delavca, znaša odpovedni rok:

 • za delavca I., II. in III. stopnje šolske izobrazbe 1 mesec,
 • za delavce IV. in V. stopnje šolske izobrazbe 2 meseca,
 • za delavce VI. in VII. stopnje šolske izobrazbe 3 mesece,
 • za delavce VII/2. in VIII. stopnje šolske izobrazbe 4 mesece.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo[19]

Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, je odpovedni rok:

 • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
 • od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 60 dni.

V primeru delodajalčeve odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela, zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, je odpovedni rok 7 dni.

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok:

 •  do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
 •  od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni.

Nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni. Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi manjši delodajalec, je odpovedni rok 60 dni, tudi za delavce, ki imajo več kot 25 let zaposlitve pri delodajalcu.

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega razloga, je odpovedni rok 15 dni.


Imate vprašanje za nas?

V primeru morebitnih specifičnih vprašanj na temo odpovednega roka in odpovedi pogodbe o zaposlitvi, nas kontaktirajte!


[1] Uradni list RS, št. 101/1580/175/1981/1967/216/22 in 87/22;

[2] Uradni list RS, št. 94/1058/11 in 23/23;

[3] Uradni list RS, št. 192/21;

[4] Uradni list RS, št. 67/1646/1999/22 in 7/23;

[5] Uradni list RS, št. 58/1751/18 in 45/19;

[6] Uradni list RS, št77/1784/1852/19175/20196/2170/22 in 159/22;

[7] Uradni list RS, št. 108/0595/0682/0732/0870/0875/0910/1084/11104/1132/1326/1558/1784/1858/2049/22 in 4/23;

[8] Uradni list RS, št. 43/0077/00 – popr.24/0148/01 – ZMPUPR-B, 117/0479/0543/06 – ZKolP, 95/06118/0610/0793/0735/0897/088/1055/1117/1217/1263/1383/1657/18173/20105/21103/2257/23 in 57/23;

[9] Uradni list RS, št. 5/1114/134/1495/1446/1624/1846/20 in 17/22;

[10] Uradni list RS, št. 95/07 in 48/18;

[11] Uradni list RS, št. 45/9445/9439/9639/99 – ZMPUPR, 82/99102/0052/0164/0143/06 – ZKolP, 60/0832/0932/0940/1246/13106/1546/172/17 – popr.80/18160/2088/21 in 136/22;

[12] Uradni list RS, št. 15/9418/94 – ZRPJZ, 57/9519/9656/9876/9839/99 – ZMPUPR, 102/0062/0143/06 – ZKolP, 60/0875/08107/1140/1246/13106/1546/1780/185/19 – popr.160/2088/21181/21136/22165/22 in 21/23 – popr.;

[13] Uradni list RS, št.  92/1592/15 in 92/15;

[14] Uradni list RS, št. 60/9873/9839/99 – ZMPUPR, 63/9973/0043/06 – ZKolP, 60/08107/1140/1246/1346/1780/18160/2088/21 in 181/21;

[15] Uradni list RS, št. 32/1934/19 – popr. in 79/22;

[16] Uradni list RS, št. 52/9449/9534/9645/96 – popr.51/9828/9939/99 – ZMPUPR, 39/0056/0164/0178/01 – popr.56/0243/06 – ZKolP, 60/0879/1140/1246/13106/158/16 – popr.45/1746/1780/18160/2088/21136/22 in 11/23;

[17] Uradni list RS, št. 14/9415/9418/94 – ZRPJZ, 22/9623/96 – popr.39/9846/98 – popr.39/99 – ZMPUPR, 97/0043/06 – ZKolP, 60/085/1240/1246/1316/1780/18160/2088/21 in 136/22;

[18]Uradni list RS, št. 45/9250/92 – popr.5/9318/94 – ZRPJZ, 50/9445/9651/9873/98 – popr.39/99 – ZMPUPR, 106/99107/0064/0184/0185/01 – popr.43/06 – ZKolP, 61/0867/0840/1246/13106/1546/1780/18160/2088/21136/22 in 11/23;

[19] Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21.4.2023

No comment

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja